PRIVACYVERKLARING GC DE WILDEMAN

1.    Bescherming van persoonsgegevens.
2.    Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
3.    Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
4.    Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen”   (inkijken, aanpassen, beheren)?
5.    Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
6.    Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
7.    Wat zijn uw rechten?
a.    Recht op intrekken toestemming
b.    Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8.    Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?


GC De Wildeman hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van mensen die ons gemeenschapscentrum bezoeken / tickets aankopen omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacy beleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur. 

GC De Wildeman is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele medewerker die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke. 

Met vragen over het gevoerde privacy beleid en de genomen maatregelen van GC De Wildeman kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@gcdewildeman.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@herent.be

GC De Wildeman verwerkt uw persoonsgegevens om haar dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Het kan dan gaan om het beheer van ticketverkoop, beheer van inschrijvingen voor workshops, beheer van contactgegevens van gezelschappen, het versturen van onze nieuwsbrief. 

Wij verwerken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt ons bestuur uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft. 

De personeelsleden van GC De Wildeman hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie. 

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het gemeenschapscentrum persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn: 

  • De leverancier van de ticketverkoop software: Ticketmatic
  • De leverancier van planningssoftware: End2End

Het bestuur stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG. 

Wij beschikken enkel over gegevens die u aan ons geeft. Wij verkrijgen op geen enkele andere manier persoonsgegevens. We hebben geen toegang tot gegevens van gemeentelijke diensten, noch delen wij bv. persoonsgegevens met de bibliotheek. 

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht. 

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kunt u GC De Wildeman info@gcdewildeman.be of de functionaris voor gegevensbescherming privacy@herent.be contacteren.
U heeft volgens de privacywetgeving het recht om:

  • uw gegevens te (laten) verbeteren (rectificatie)
  • uw gegevens te (laten) wissen
  • de verwerking van uw gegevens te beperken
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
  • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a.    Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt. 

b.    Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kunt u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie                                           Gegevensbeschermingsautoriteit

Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel                    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel             

contact(at)toezichtcommissie.be                                   contact(at)apd-gba.be

Link naar klachtenprocedure VTC                                 Link naar klachtenprocedure GBA

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. 
Voor de werking van GC De Wildeman geldt voornamelijk dat wij op basis van uw toestemming uw gegevens verwerken. Elke keer als u een actieve handeling stelt bv.

  • Aankoop tickets voor evenementen.
  • Inschrijven voor onze nieuwsbrief.
  • Inschrijven voor een workshop.

Geeft u expliciet uw toestemming om uw gegevens voor deze doeleinden te verwerken. Zoals hierboven vermeld kunt u hiervoor altijd uw toestemming intrekken. 

De verwerking van gegevens van leveranciers en contactpersonen in zaalverhuur gebeurt op basis van een overeenkomst. In deze gevallen hoeven wij geen toestemming te vragen. 

Tijdens onze evenementen maken wij foto’s. Indien u niet wil dat u wordt gefotografeerd of dat een gerichte foto van u wordt gebruikt in onze publicaties vragen wij om ons hiervan op de hoogte te brengen via het e-mail adres info@gcdewildeman.be. In de mate van het mogelijke doen wij er alles aan om eerst uw toestemming te verkrijgen, alvorens uw foto daadwerkelijk te gebruiken. Als u toch merkt dat uw foto onrechtmatig door ons wordt gebruikt, gelieve dan zo snel mogelijk met ons contact op te nemen via het
e-mailadres info@gcdewildeman.be.

 

 


Vlaams-Brabant steunpunt e-government

Deze template werd opgesteld door VERA in het kader van haar consultancy opdracht voor het bestuur. 

Template werd opgemaakt door VERA A.P.B. – laatste update 22/02/2021